Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, S. 12 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP SỬ DỤNG KHÁNG ĐIỆN HẠN CHẾ QUÁ DÒNG VÀ ÁP KHI ĐÓNG CẮT TỤ BÙ ĐỘNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI AN BIÊN

Trần Thanh Sơn

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu giải pháp sử dụng kháng điện nhằm hạn chế ảnh hưởng của quá trình quá độ khi đóng cắt các tụ bù ứng động trên lưới điện phân phối An Biên. Các tính toán giải tích được giới thiệu đối với việc lựa chọn trị số điện cảm của kháng điện. Bên cạnh đó, chương trình quá độ điện từ EMTP-ATP được sử dụng để mô phỏng quá trình đóng tụ điện ứng động trên lưới điện cụ thể trong trường hợp tụ bù có và không có kháng điện. Các kết quả tính toán và mô phỏng được so sánh nhằm đề xuất giải pháp lựa chọn trị số kháng điện được sử dụng.

Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội