Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 19, S. 19 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIẾN NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG NHẬN DẠNG CỬ CHỈ ĐỘNG CỦA BÀN TAY

Đoàn Hương Giang, Vũ Duy Thuận

Tóm tắt


Bài báo đưa ra một phương pháp tiếp cận mới sử dụng cử chỉ động của bàn tay để điều khiển thiết bị điện tử gia dụng. Điểm mới và nổi bật của bài báo là đưa ra một cách thức điều khiển thiết bị điện gia dụng mới sử dụng các cử chỉ động có tính chất chu kỳ trong cả hình trạng và hành trình chuyển động của của bàn tay. Giải pháp đề xuất nhằm hướng tới đảm bảo tính tự nhiên của cử chỉ và giúp hệ thống dễ dàng phát hiện và nhận dạng. Phương pháp biểu diễn chuỗi cử chỉ động sử dụng kết hợp đặc trưng không gian, đặc trưng thời gian và giải pháp đồng bộ pha giữa các cử chỉ. Kết quả thử nghiệm đạt được với độ chính xác lên tới 93,33%. Hơn nữa giải pháp nhận dạng được thử nghiệm trên bộ cơ sở dữ liệu đề xuất và trên cả các bộ cơ sở dữ liệu của cộng đồng nghiên cứu.


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội