Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 18, S. 18 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BUILDING A TOOL TO SIMULATE SOLAR CELLS AND PHOTOVOLTAICS ARRAY WITHIN SINGLE-DIODE MODEL

Phạm Anh Tuân

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu và phát triển công cụ phần mềm để mô phỏng đặc tính của pin mặt trời (tế bào pin và dàn pin) trong môi trường MATLAB/GUI. Pin mặt trời được mô hình hoá theo sơ đồ thay thế 1-diode với các thông số đầu vào khác nhau. Phương trình đặc tính mô tả quan hệ dòng và áp của pin mặt trời được giải bằng phương pháp lặp Newton-Rapson. Thuật toán lặp được phát triển thành công cụ mô phỏng trên nền MATLAB/GUI. Công cụ này được dùng để mô phỏng lại một số đặc tính cơ bản của pin mặt trời đã được công bố như đặc tính dòng điện - điện áp (I-V) và đặc tính công suất-điện áp (P-V) và cho kết quả phù hợp. Các đường đặc tính khác khi thay đổi nhiệt độ, cường độ bức xạ, điện trở nối tiếp (Rs) và điện trở song song (Rsh). cũng được mô phỏng.


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội