Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nhà tài trợ

  • Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nguồn hỗ trợ

  • Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội