Tạp chí Ngôn ngữ, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vị thế giao tiếp

Lê Anh Xuân, Vũ Thị Dung

Tóm tắt


Vị thế  giao tiếp là chủ động hoặc bị động  trong hoạt động truyền thông kết hợp với mỗi cuộc trò chuyện cụ thể. Có ba loại trạng thái giao tiếp : mạnh mẽ , yếu và bình đẳng , tương ứng với 12 mô hình . Có rất nhiều yếu tố thực dụng có thể ảnh hưởng đến tình trạng thông tin liên lạc của bộ giao tiếp , tuy nhiên, hầu hết các yếu tố quan trọng là chủ động hay bị động của bộ giao tiếp trong cuộc trò chuyện . các thông  tin liên lạc tình trạng của các nhân vật trong văn học cũng  bị ảnh hưởng bởi nhiều ngôn ngữ và yếu tố văn học. Các nghiên cứu về trạng thái  truyền thông có thể đề nghị một hướng tích hợp giảng dạy ngôn ngữ văn học theo xu hướng hiện tại .


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519