Tạp chí Triết học, S. 12 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về bản chất của quan hệ quản lý

Nguyễn Hữu Đễ

Tóm tắt


Quản lý xã hội là hoạt động có tổ chức của con người, gắn liền với quá trình sản xuất và là sản phẩm của xã hội ở mỗi giai đoạn phát triển cụ thể của nó, gắn với sự phân chia xã hội thành giai cấp. Hoạt động quản lý xã hội mang tính hai mặt: mặt tổ chức - kỹ thuật và mặt xã hội. Hai mặt này, hai chức năng này luôn tồn tại trong quá trình thống nhất biệnc hứng của hệ thống quản lý. Hoạt động quản lý không chỉ mang tính tổ chức, hành chính, mà còn là hoạt động xã hội có nội dung giai cấp, chính trị - xã hội. Quan hệ quản lý luôn mang bản chất xã hội và trong xã hội có sự phân chia giai cấp, nó còn mang bản chất giai cấp

Toàn văn: PDF

Triết học/Philosophy ISSN: 0866-7632

VietnamJOL is supported by INASP