Tạp chí Khoa học, S. 43 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát các phản ứng đồng kết tủa cacbonat, oxalat Sr - Mn

Phan Thị Hoàng Oanh

Tóm tắt


Các phản ứng đồng kết tủa cacbonat và oxalat của hệ hai kim loại Sr2+- Mn2+ đã được nghiên cứu để khảo sát hiệu suất kết tủa. Đã điều chế được các sản phẩm đồng kết tủa cacbonat và oxalat stronti - mangan có tỉ lệ mol Sr2+:Mn2+» 1 dùng cho quá trình tổng hợp gốm từ SrMnO3 có cấu trúc perovskite.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100