Tạp chí Khoa học, S. 43 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phương pháp đại số cho bài toán exciton âm trong bán dẫn hai chiều

Hoàng Đỗ Ngọc Trầm, Lê Quý Giang, Nguyễn Thị Mận, Lê Văn Hoàng

Tóm tắt


Phương pháp đại số được xây dựng cho bài toán exciton âm hai chiều. Hamiltonian của hệ được biểu diễn qua các toán tử sinh hủy dưới dạng chuẩn, thuận tiện cho việc tính toán. Bộ hàm cơ sở được xây dựng dưới dạng đại số cho phép tính tất cả các yếu tố ma trận cần thiết. Kết quả này là bước chuẩn bị quan trọng để  áp dụng phương pháp toán tử FK giải phương trình Schrödinger cho exciton âm hai chiều trong công trình tiếp theo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100