Tạp chí Khoa học, S. 43 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân loại tôpô các phân lá liên kết với các MD5-đại số có ideal dẫn xuất giao hoán 3-chiều

Lê Anh Vũ, Nguyễn Anh Tuấn, Dương Quang Hòa

Tóm tắt


Trước hết, chúng tôi đưa ra phân loại tôpô của tất cả các MD5-phân lá liên kết với các MD5-nhóm liên thông, đơn liên, bất khả phân mà các đại số Lie tương ứng có ideal dẫn xuất giao hoán 3-chiều. Tiếp theo, chúng tôi nghiên cứu cấu trúc của các MD5-phân lá được xét và chỉ ra các phân lá đó hoặc được cho bởi các phân thớ (với thớ liên thông) hoặc sinh ra bởi tác động thích hợp của i2 trên đa tạp phân lá. Sau cùng, chúng tôi mô tả giải tích các C*-đại số Connes của các MD5-phân lá cho bởi phân thớ.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100