Tạp chí Khoa học, S. 43 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bóng đầy của một đoạn trong poset các vecto Boole

Trần Huyên

Tóm tắt


Poset B các vecto Boole bao gồm các vecto x= x1x2…xn, n Є N, xi= 0,1 với thứ tự bộ phận là thứ tự tự nhiên và thứ tự tuyến tính là V-thứ tự. Bài báo này đề cập đến bóng đầy của các đoạn trong poset B và các kết quả đạt được liên quan tới các điều kiện cần và đủ để bóng đầy của các đoạn trong mức B(n,k) của poset B lại là một đoạn trong mức        B(n-1,k).

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100