Tạp chí Khoa học, S. 43 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết kế e-book hỗ trợ học sinh tự học phần kim loại Hóa học 12 chương trình nâng cao

Nguyễn Trí Ngẫn

Tóm tắt


E-book là một cuốn sách giáo khoa điện tử (dạng số). Ngoài những nội dung thường gặp ở một cuốn sách giáo khoa thông thường, e-book còn có các file phim ảnh, màu sắc hấp dẫn, có sự tương tác giữa sách và người học nhằm tăng hứng thú học tập. Bài báo này trình bày về quá trình thiết kế và nội dung của e-book hỗ trợ học sinh tự học phần kim loại Hóa học 12 chương trình nâng cao.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100