Tạp chí Khoa học, S. 41 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ba bài chiếu đời Lý – một tầm cao văn hóa mở đầu cho kỉ nguyên Thăng Long – Đại Việt

Đoàn Thị Thu Vân

Tóm tắt


Ba bài chiếu đời Lý (Thiên đô chiếu của Lý Thái Tổ, Xá thuế chiếu của Lý Thái Tông, Lâm chung di chiếu của Lý Nhân Tông), xuất hiện trong buổi bình minh của kỉ nguyên Thăng Long – Đại Việt, không chỉ nói lên một chủ trương chính trị sáng suốt, phù hợp, đưa đất nước từ chỗ nhược tiểu, vừa thoát vòng nô lệ, loạn li cát cứ lên vị trí một quốc gia hùng mạnh, có uy thế trong khu vực, mà còn cho thấy nơi các vua đầu triều Lý một tầm cao văn hóa và sự lớn lao về nhân cách.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100