Tạp chí Khoa học, S. 40 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chụp ảnh động phân tử N2 bằng phương pháp cắt lớp sử dụng phát xạ sóng hài bậc cao

Nguyễn Ngọc Ty, Lê Văn Hoàng

Tóm tắt


Bằng cách mô phỏng, chúng tôi kiểm chứng kết quả thực nghiệm về việc chụp ảnh động của lớp điện tử ngoài cùng (HOMO) và lớp liền kề bên trong (HOMO-1) của phân tử N2 từ nguồn phát xạ sóng hài bậc cao do tương tác với chùm lade mạnh xung cực ngắn. Kết quả mô phỏng phù hợp với kết quả thực nghiệm. Chúng tôi cũng chỉ ra rằng để có được hình ảnh HOMO như kết quả thực nghiệm, nguồn lade cần có bước sóng ít nhất là 1200nm thay vì 800nm và với bước sóng 2400nm hình ảnh sẽ trở nên hoàn hảo.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100