Tạp chí Khoa học, S. 38 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vài nét về địa danh tỉnh Tây Ninh

Lê Trung Hoa

Tóm tắt


Đây là bài viết sơ bộ tìm hiểu về địa danh tỉnh Tây Ninh, một đề tài còn chưa được đi sâu nghiên cứu. Địa danh tỉnh Tây Ninh nói riêng và địa danh Việt Nam nói chung được chúng tôi chia làm 4 loại: địa danh chỉ địa hình, địa danh chỉ vùng, địa danh chỉ công trình xây dựng và địa danh hành chính. Ở mỗi loại, chúng tôi chỉ giải mã một số trường hợp tiêu biểu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100