Tạp chí Khoa học, S. 38 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận thức của khách hàng về thực phẩm đông lạnh ở một số siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Tóm tắt


Hành vi tiêu dùng của khách hàng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tâm lí, trong đó có nhận thức. Bài viết giới thiệu những thông tin về nhận thức của khách hàng đối với thực phẩm đông lạnh ở một số siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu phác họa bước đầu hình ảnh khách hàng mục tiêu của thực phẩm đông lạnh ở một số siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100