Tạp chí Khoa học, S. 38 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình hình quản lí vùng núi miền Trung Việt Nam trước thế kỉ XIX

Bùi Tiến Huân, Nguyễn Văn Đăng

Tóm tắt


Bài báo tập trung nghiên cứu các hoạt động xác lập, kiểm soát và thực thi chủ quyền vùng núi miền Trung của các chính quyền phong kiến Việt Nam trước thế kỉ XIX. Trong bài viết này, chúng tôi ghi lại những nỗ lực và sự đóng góp của các chính quyền trong quá trình xác lập chủ quyền quốc gia đối với vùng núi miền Trung thông qua việc tìm hiểu công tác quản lí địa bàn và các tư liệu lịch sử.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100