Tạp chí Khoa học, S. 36 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của mật độ xuất phát đến tăng trưởng của vi tảo skeletonema costatum (Greville) Cleve trong môi trường nước biển nhân tạo Aquil*

Lý Thị Thùy Duyên, Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung

Tóm tắt


Vi tảo là thực vật phù du có kích thước hiển vi, có cấu tạo đơn bào sống trôi nổi trong nước, trong đó tảo silic là ngành lớn nhất cả về số loài và sinh vật lượng. Mật độ nuôi cấy là một trong những yếu tố có liên quan mật thiết đến sinh khối và thời gian tảo đạt cực đại. Skeletonema costatum (Grev.) Cleve tăng trưởng tốt nhất trên môi trường Aquil* ở mật độ nuôi cấy 30.000 tế bào/ml, ánh sáng 3.000 lux ± 500, nhiệt độ 250C ± 2, cho chuỗi tế bào dài, sắc thể đậm màu, có đường cong tăng trưởng điển hình.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100