Tạp chí Khoa học, S. 32 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của C.P. Baudelaire trong thơ lãng mạn Trung Quốc và Việt Nam đầu thế kỉ XX

Đinh Phan Cẩm Vân

Tóm tắt


Thơ ca lãng mạn Trung Quốc và Việt Nam đầu thế kỉ XX có nhiều điểm tương đồng. Một trong những nguyên nhân làm nên gặp gỡ, đó là cùng chịu ảnh hưởng từ thơ ca lãng mạn phương Tây. Trong đó, Baudelaire là người có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả. Tiếp thu từ Baudelaire khiến thơ ca lãng mạn Trung - Việt vừa phát huy thế mạnh truyền thống vừa làm nên những đặc sắc của chủ nghĩa lãng mạn phương Đông. Bài viết góp phần làm sáng tỏ những đặc sắc đó.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100