Tạp chí Khoa học, S. 30 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

A new probabilistic algorithm for solving nonlinear equations systems

Nguyen Huu Thong, Tran Van Hao

Tóm tắt


In this paper, we consider a class of optimization problems having the following characteristics: there exists a fixed number k (1≤k


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100