Tạp chí Khoa học, S. 30 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán và các lợi ích của máy tính cầm tay

Lê Thái Bảo Thiên Trung

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu và khuyến khích. Ứng dụng CNTT như thế nào để mang lại những hiệu quả thiết thực là một vấn đề đang được đặt ra. Bởi vì có nhiều ý kiến phê bình việc lạm dụng CNTT trong dạy học, đặc biệt là trong dạy học Toán. Một sự phân loại các mức độ ứng dụng CNTT trong bài báo này có thể có ích cho việc định hướng thực hiện và đánh giá các tình huống dạy học ứng dụng CNTT. Ngoài ra, bài báo cũng giới thiệu các lợi ích của máy tính cầm tay (MTCT) như một công cụ sư phạm hỗ trợ việc thiết kế các tình huống dạy học trong định hướng ứng dụng CNTT.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100