Tạp chí Khoa học, S. 30 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình định giá tài sản tư bản

Nguyễn Chí Long

Tóm tắt


Mỗi nhà đầu tư trong thị trường tài chính, khi phải chọn lựa các phương án đầu tư khác nhau, nhưng chúng có cùng trung bình lợi tức, thì tùy theo mức độ e ngại rủi ro (thể hiện qua hàm lợi ích) mà lựa chọn phương án ít rủi ro nhất, nghĩa là phương án có phương sai bé nhất. Nội dung này, được giới thiệu qua mô hình định giá tài sản tư bản. Đây là một trong những kết quả nền tảng của Toán tài chính.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100