Tạp chí Khoa học, S. 30 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ly trích khử lưu huỳnh trong dầu diesel bằng chất lỏng ion

Nguyễn Thị Bích Chi, Lê Ngọc Thạch

Tóm tắt


Một số chất lỏng ion chứa alkilmetilimidazolium đã được điều chế và sử dụng rất hiệu quả để ly trích những hợp chất hữu cơ lưu huỳnh trong dầu diesel Việt Nam. [C6MI]Br được nhận thấy là tốt hơn cả. Ảnh hưởng của thời gian, nhiệt độ và tỉ lệ mol trên sự ly trích đã được khảo sát và tối ưu hóa. Kết quả từ sự ly trích có oxid hóa và không oxid hóa cho thấy rằng có oxid hóa (H2O2, AcOH) cho kết quả tốt hơn (35%). Chất lỏng ion có thể thu hồi và sử dụng lại.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100