Tạp chí Khoa học, S. 24 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

b-sitosterol, b-sitosteryl arachidate và một este mới của cây Mộc ký ngũ hùng ký sinh trên cây Mít

Nguyễn Hoàng Hạt, Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu Khoa, Trương Quốc Phú, Lê Trần Phương Thảo

Tóm tắt


Từ cây Mộc ký ngũ hùng ký sinh trên cây Mít, bằng các phương pháp cô lập hợp chất thiên nhiên, chúng tôi lần lượt tách được các hợp chất khác nhau. Trong báo cáo này, chúng tôi đã cô lập được các hợp chất (1), (2) (3). Bằng các phương pháp phổ hiện đại (IR, 1H-NMR, 13C-NMR, DEP, ESI-MS…) và so sánh với các báo cáo trước, chúng tôi đã xác định được cấu trúc của hợp chất (1) b-sitosterol; hợp chất (2) b-sitosteryl arachidate và hợp chất (3) 1,2-dihexadecanoyl-3-O-D-galactopyranosylglyxerol.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100