Tạp chí Khoa học, S. 18 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bóng của đoạn trong K-poset các vec tơ Boole

Trần Huyên

Tóm tắtToàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100