Tạp chí Khoa học, S. 16 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới phương pháp dạy học toán ở trường phổ thông

Lê Văn Tiến

Tóm tắt


Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy học toán đang là một phong trào, thậm chí là “mốt” ở nhiều trường phổ thông hiện nay. Tuy nhiên, tiếp cận CNTT ra sao? Làm thế nào để việc ứng dụng CNTT có thể góp phần đổi mới PPDH? Bài báo này trình bày một số yếu tố góp phần trả lời các câu hỏi này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100