Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiện trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả các khu công nghiệp Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Phạm Xuân Hậu

Tóm tắt


Trong những năm cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, hệ thống kinh tế – xã hội nước ta đã có những biến đổi sâu sắc, nền kinh tế đã thoát khỏi tình trạng mất ổn định. Cơ cấu nền kinh tế đã có những thay đổi theo hướng tích cực, tỉ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ từng bước tăng lên, tỉ trọng nông nghiệp giảm dần (năm 1991 – 2004 công nghiệp và xây dựng từ 22.7% lên 36.6% ; dịch vụ từ 38.6% lên 39.1% ; nông nghiệp giảm từ 38.7% xuống 24.3% trong tổng GDP cả nước). Cơ chế quản lí chuyển sang hướng cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế quốc doanh vẫn giữ vai trò chủ đạo đối với lãnh vực công nghiệp trong các ngành then chốt. Các hình thức tổ chức công nghiệp đã và đang được hoàn thiện, đưa hiệu quả lên cao. Trong các hình thức tổ chức công nghiệp ở nước ta như điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, dải công nghiệp, … thì hình thức tổ chức khu công nghiệp hiện nay vẫn phổ biến (đến tháng 3/2004 cả nước có 106 khu công nghiệp, trong đó có 5 khu chế xuất, 1 khu kinh tế mở, 2 khu công nghệ cao). Tuy nhiên, hiệu quả của các khu công nghiệp này chưa thoả mãn nhu cầu của quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Chúng ta cần phải có những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả của các khu công nghiệp này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100