Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số kết quả đối chiếu ngữ âm giữa tiếng Hàn và tiếng Việt

Cho Myeong Sook

Tóm tắt


Ngôn ngữ học đối chiếu xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu để giúp cho việc học và việc giảng dạy ngoại ngữ tốt hơn với sự phát hiện những điểm giống nhau và khác nhau giữa tiếng mẹ đẻ của người học và ngôn ngữ đích (Zielsprache). Ngành khoa học này là một bộ phận của ngôn ngữ học ứng dụng trên cơ sở so sánh đối chiếu ngôn ngữ. Vào đầu thế kỉ XX, nghiên cứu đối chiếu chú ý đến thực tiễn vận dụng. Thuật ngữ “Contrastive Linguistics” đã xuất hiện đầu tiên trong bài của B. Whorf (1941) <Language and Logic>. Vào năm 1957, giáo sư của trường đại học Michigan R. Lado đã xuất bản một công trình <Linguistics across Cultures – Applied Linguistics for Language Teachers>, công trình này triển khai đầu tiên việc nghiên cứu ngôn ngữ như một hệ thống. Những kết quả của hướng nghiên cứu đối chiếu này nâng cao hiệu quả cho việc học ngôn ngữ đích và việc giảng dạy cũng như học tiếng, biên soạn các sách giáo khoa dạy tiếng và làm từ điển. Thông qua những kết quả so sánh đối chiếu hai hay nhiều hệ thống ngôn ngữ để dự đoán được những lỗi của người học và giúp người học khắc phục khó khăn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100