Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hình ảnh của thời gian trong ngôn ngữ

Huỳnh Thanh Triều

Tóm tắt


Ai cũng biết rằng ngôn ngữ là một hoạt động mang tính tâm lí, vì vậy trong nhiều trường hợp nó phản ánh cái nhìn của con người hơn là phản ánh thực tế. Song, đôi khi chúng ta vẫn quên điều đó, và vẫn tìm cách giải thích các hiện tượng ngôn ngữ theo những sự việc mà chúng ta cảm nhận trên thực tế. Thói quen này có thể dẫn đến những trường hợp khó xử.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100