Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kiểu nhân vật tha hoá trong tiểu thuyết viết về chiến tranh sau 1975

Trần Thị Mai Nhân

Tóm tắt


Tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 đã xây dựng được nhiều kiểu (type) nhân vật, phản ánh một cách chân thực và sinh động sự phức tạp của hiện thực đời sống. Một trong những kiểu nhân vật thường gặp (nhất là trong tiểu thuyết viết về chiến tranh) là nhân vật tha hoá.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100