Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thành ngữ biểu hiện ý nghĩa cực cấp trong tiếng Việt

Phạm Hùng Dũng

Tóm tắt


ý nghĩa “cực cấp” (superlative/superlatif) là sự diễn đạt nghĩa tột độ, tột cùng, tột đỉnh, không thể hơn được nữa và cũng không thể so sánh hơn được nữa về tính chất, trạng thái của sự vật, hiện tượng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100