Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp

Phan Nguyễn Thái Phong

Tóm tắt


Nếu đi sâu vào phân tích ngữ nghĩa người ta nhận thấy rằng tính từ sở hữu trong tiếng Pháp không chỉ dùng để nói lên mối liên hệ sở hữu mà còn được dùng để diễn đạt các mối liên hệ khác, các sắc thái biểu cảm khác.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100