Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vài nét về nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường ĐHSP Tp.HCM

Hoàng Thị Nhị Hà

Tóm tắt


Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá về mức độ nhận thức, việc vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNCKH), việc đầu tư thời gian và kết quả NCKH của GV, nhằm tìm biện pháp quản lí nâng cao chất lượng NCKH của Trường.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100