Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lãnh đạo bằng chuyên đề - Một kiểu mô hình gắn nhà trường sư phạm với thực tiễn GD, ĐT người làm nghề dạy học

Đào Trọng Hùng

Tóm tắt


Để đáp ứng kịp thời sự nghiệp phát triển giáo dục phổ thông bao gồm giáo dục tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) theo Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010, Nhà nước ta có cả một hệ thống các trường Sư phạm với nhiều loại hình từ Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) đến Đại học Sư phạm (ĐHSP), trong đó có các trường ĐHSP trọng điểm được đầu tư mới và được giao trách nhiệm đào tạo đội ngũ giáo viên đạt chuẩn để phục vụ kịp thời sự phát triển của các bậc học từ ngành học mầm non đến hệ thống trung học 2 cấp và đào tạo đại học, sau đại học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100