Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của gia đình đối với việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục con cái

Phạm Hoàng Nam Phác

Tóm tắt


Gia đình là nơi đứa trẻ sinh ra và lớn lên, vì vậy cuộc sống gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển tâm lí, nhân cách của trẻ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100