Tạp chí Khoa học, S. 8 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài toán hỗn hợp cho phương trình sóng phi tuyến chứa toán tử Kirchhoff

Nguyễn Thành Long, Lê Thị Phương Ngọc

Tóm tắtToàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100