Tạp chí Khoa học, S. 6 (2005)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bất đẳng thức Kyfan trong không gian siêu lồi

Lê Thái Duy

Tóm tắt


Bất đẳng thức Kyfan trong không gian siêu lồi

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100