Tạp chí Khoa học, S. 5 (2005)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng bài tập làm việc độc lập trong việc đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở trường trung học

Lê Vinh Quốc

Tóm tắt


Ứng dụng bài tập làm việc độc lập trong việc đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở trường trung học

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100