Tạp chí Khoa học, S. 2 (2004)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phần mềm Gaussian ‘98 nghiên cứu cơ chế phản ứng tách Hydroclorur từ 2_cloropropane

Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Thị Trúc Linh

Tóm tắt


Ứng dụng phần mềm Gaussian ‘98 nghiên cứu cơ chế phản ứng tách Hydroclorur từ 2_cloropropane

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100