Tạp chí Khoa học, S. 57 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về giờ học trong trường mầm non hiện đại và việc đào tạo giáo viên mầm non tại Việt Nam

Trương Thị Xuân Huệ

Tóm tắt


“Giờ học” trong trường mầm non hiện đại đã được đổi tên thành “Hoạt động chung”, đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi bản chất của giờ học trong vài thập niên qua. Giờ học hiện đại có 9 đặc điểm khác biệt với giờ học truyền thống. Những thay đổi trong việc tổ chức giờ học ở trường mầm non hiện đại đòi hỏi phải thay đổi nội dung đào tạo giáo viên mầm non.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100