Tạp chí Khoa học, S. 58 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng phương pháp đo thời gian sống của pô-si-trôn trong nghiên cứu vật liệu ze-ô-lit

Hồ Thị Thông, Trần Quốc Dũng

Tóm tắt


Phương pháp phổ thời gian sống của pô-si-trôn (positron) là một trong những kĩ thuật không phá hủy hữu hiệu để nghiên cứu vật liệu. Ze-ô-lit (zeolite) là một vật liệu hữu ích trong nhiều ứng dụng thực tiễn nhờ vào cấu trúc đặc biệt với những hệ thống lỗ rỗng có kích thước khác nhau. Trong nghiên cứu này, các phép đo phổ thời gian sống của pô-si-trôn trong ze-ô-lit Fe-MFI-100, ZSM-5, Fe-FER, LDH, Fe-SBA-15 được tiến hành. Các kết quả ban đầu về đăc điểm cấu trúc bên trong ze-ô-lit cho thấy: thứ nhất, các ze-ô-lit có bán kính khoảng 0,254nm-0,419 nm đối với lỗ rỗng nhỏ và 0,747nm-1,238nm đối với lỗ rỗng trung bình, trong đó lỗ rỗng của Fe-SBA-15 có kích thước lớn nhất (0,419nm và 1,238nm); thứ hai, trong ZSM-5, Fe-MFI-100Fe-FER mật độ của lỗ rỗng nhỏ lớn hơn nhiều so với lỗ rỗng trung bình, nhưng trong Fe-SBA-15 thì ngược lại.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100