Tạp chí Khoa học, S. 5(70) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của tổng đạm amôn lên sinh trưởng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)

Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trương Quốc Phú, Nguyễn Văn Công

Tóm tắt


Ảnh hưởng của tổng đạm amôn (TAN) ở khoảng pH 6,5-7 và 7,5-8 lên sinh trưởng của cá tra được nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệm. Nghiên cứu cho thấy, sau 90 ngày nuôi, ở pH 6,5-7, trong môi trường có bổ sung 10 mg/L TAN, cá tra sinh trưởng tốt hơn so với môi trường có bổ sung 26,5 mg/L TAN và môi trường không bổ sung TAN (p<0,05); ở pH 7,5-8, trong môi trường có bổ sung 6,5mg/L TAN, cá tra sinh trưởng tốt so với môi trường có bổ sung 10 mg/L TAN và môi trường không bổ sung TAN (p>0,05), các chỉ tiêu hematocrit và Na+ trong máu giảm khi nồng độ TAN trong môi trường tăng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100