Tạp chí Khoa học, S. 12(78) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của các hợp chất phenol trong huyền phù Agrobacterium rhizogenes lên khả năng cảm ứng hình thành rễ chuyển gene từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus)

Nguyễn Như Nhứt, Bùi Văn Lệ

Tóm tắt


Mức độ ảnh hưởng của các hợp chất phenol lên sự cảm ứng rễ tùy từng chủng Agrobacterium rhizogenes và tùy từng giống Dừa cạn. Tỉ lệ mẫu hình thành rễ cao nhất từ giống dừa cạn VIN002, VIN005 và VIN072 khi bổ sung resorcylic acid 100, 100 và 50 µM tương ứng vào huyền phù chủng A. rhizogenes C18. Chủng A. rhizogenes C26 có khả năng cảm ứng rễ cao nhất trên giống Dừa cạn VIN077 khi trong huyền phù có acetosyringone 50µM.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100