Tạp chí Khoa học, S. 3(81) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng chỉ số định lượng trong nghiên cứu đa dạng cảnh quan tỉnh Đăk Lăk

Phạm Hoàng Hải

Tóm tắt


Bên cạnh các phương pháp định tính, nghiên cứu đa dạng cảnh quan sử dụng phương pháp định lượng (với các chỉ số: mật độ khoanh vi, chỉ số Shannon Claramunt - ShI) sẽ là một xu hướng mới với nhiều kì vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của khoa học cảnh quan. Bởi vì các chỉ số này cho phép tính toán được mức độ đa dạng trong cấu trúc và chức năng của các vùng và tiểu vùng thuộc nhóm vùng cảnh quan cao nguyên Đăk Lăk. Từ kết quả tính toán, chúng ta có thể làm rõ mối quan hệ giữa hiện trạng khai thác và tiềm năng của các đơn vị lãnh thổ, tạo cơ sở cho việc quy hoạch và tổ chức lãnh thổ sản xuất tỉnh Đăk Lăk.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100