Tạp chí Khoa học, S. 4(82) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng các lí thuyết tâm lí học trong dạy học mầm non

Trần Nguyễn Nguyên Hân

Tóm tắt


Bài viết trình bày tóm tắt các lí thuyết tâm lí học tiêu biểu được xem là nền tảng của dạy học mầm non và việc ứng dụng các lí thuyết này trong dạy học mầm non; qua đó, giáo viên (GV) có thể lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học phù hợp với trình độ phát triển của trẻ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100