Tạp chí Khoa học, S. 9(87) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng khả năng trao đổi ion của AMP và AWP trong xử lí thải phóng xạ chứa Li, Na, K, Ca, Mg, Ba

Nguyễn An Sơn, Đặng Lành

Tóm tắt


Trong quá trình vận hành nhà máy điện hạt nhân (NPP), trao đổi nhiệt giữa vòng sơ cấp và vòng thứ cấp không tránh khỏi nhiễm và rò rỉ phóng xạ, do vậy, xử lí nước bị nhiễm phóng xạ trước khi ra môi trường là cần thiết. Bài báo ứng dụng phương pháp trao đổi ion của Ammonium phosphomolybdate n-hydrate (AMP), và Ammonium phosphotungstate n-hydrate (AWP) lên các ion kiềm Li(I), (Na(I), K(I), và kiềm thổ Ca(II), Mg(II), Ba(II). Kết quả cho thấy hiện suất trao đổi của các kim loại kiềm khá cao, và ứng dụng tốt trong quá trình xử lí môi trường chứa các chất phóng xạ này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100