Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của báo chí trong sự biến động hệ giá trị văn hóa ở đô thị Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (trường hợp Nam Kỳ)

Nguyễn Thị Thúy Vy

Tóm tắt


Ra đời vào cuối thế k XIX tại Sài Gòn, bên cạnh vai trò tuyên truyền, phổ biến, chuyển tải thông tin đến với công chúng, báo chí còn là phương tiện để mở mang dân trí, cải cách phong tục theo hướng văn minh, hiện đại. Bài viết bàn về vai trò của báo chí trong việc làm biến đổi hệ giá trị văn hóa Việt Nam trên hai lĩnh vực truyền thông - kinh tế và văn hóa - xã hội, góp phần tạo nên một phong trào cải cách văn hóa tại các đô thị lớn như Sài Gòn và Hà Nội trong những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế k XX.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100