Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Existence results for a class of logistic systems

Nguyen Bich Huy, Bui The Quan

Tóm tắt


Existence results for a class of logistic systems

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100