Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 10 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng phương pháp tìm cực trị của hàm số một biến số để tìm đại lượng max, min trong bài toán vật lí với sự hỗ trợ của phần mềm Mathematica

Huỳnh Trọng Dương

Tóm tắt


Toán học không chỉ là một môn khoa học thuần túy về lí luận, mà còn có vai trò tích cực trong hoạt động nhận thức của con người. Vai trò của toán học trong khoa học rất dễ nhận thấy ở vật lí học. Điều đó thể hiện ở chỗ, người ta không đi từ các dữ kiện thực nghiệm có thực đến biểu thức toán học của chúng như trước kia đã làm, mà đi từ các dạng toán học đến những cái tương đương trong thực tế. Báo cáo này, trình bày một số ứng dụng phương pháp tìm cực trị hàm số để tìm đại lượng max, min trong bài toán vật lí cùng với sự hỗ trợ của phần mềm Mathematica. Ở đây, phần mềm Mathematica được sử dụng để thực hiện các thao tác tính toán và mô phỏng minh họa kết quả thu được.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100