Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 12 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng matlab và phương pháp Euler-Gromer để khảo sát dao động cưỡng bức của con lắc đơn

Trần Thị Thanh Thư, Quách Khả Quang

Tóm tắt


Bài toán con lắc đơn dao động dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn là một trong những bài toán quan trọng và thú vị trong vật lí học. Phương trình dao động tổng quát của con lắc có dạng phương trình vi phân phi tuyến bậc hai. Do đó, chúng ta không thể giải trọn vẹn bài toán bằng phương pháp giải tích thông thường mà cần phải sử dụng đến phương pháp số. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu phương pháp gần đúng Euler-Gromer và ngôn ngữ lập trình Matlab để mô phỏng tính chất hỗn loạn của con lắc dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn ở những biên độ khác nhau.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100