Tạp chí Khoa học, T. 15, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng ảnh viễn thám độ phân giải không gian cao trong phát hiện thay đổi kích thước hình học mặt đường bộ, thí điểm tại một số khu vực dọc Quốc lộ 6 thuộc tỉnh Hòa Bình

Hà Thị Hằng

Tóm tắt


Đường bộ là công  trình dạng tuyến, thường chạy qua nhiều dạng địa hình khác nhau nên kích thước hình học dễ bị thay đổi. Còn ảnh vệ tinh độ phân giải không gian cao là nguồn ảnh dễ tiếp cận;  đặc biệt, để theo dõi sự thay đổi kích thước hình học mặt đường bộ chỉ cần sử dụng 1-2 cảnh ảnh, thao tác xử lí  đơn giản, nhanh chóng.  Bài báo này,  trình bày kết quả phát hiện những thay đổi về kích thước hình học mặt đường bộ khi chồng xếp ảnh viễn thám  độ phân giải cao SPOT-5 lên bản vẽ hoàn công đường bộ tuyến Quốc lộ 6 bằng GIS. Sau đó, đo đạc trực tiếp ngoài thực địa bằng công nghệ GPS để kiểm chứng những kết quả trên.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100